ZEISS眼科手术显微镜

 --满足您一切的基本需求:

       短小的主镜保证了您在各种手术中操作自如
       使用的准备时间只有数秒钟
       明亮的,高对比度的红反射
       电动变倍、电动调焦和XY水平移动—可轻松完成
       复消色差主物镜及变倍系统
       可连接附件:助手镜、摄像系统、照明系统等
       紧凑的设计适用于所有的操作环境
没了  没了